Škola radí

Domácí příprava do školy

Práci rozdělte do kratších úseků (princip krátce, ale častěji) a střídejte činnosti (po 10 - 15 minutách), prokládejte je dostatečným odpočinkem, případně pohybovým uvolněním.

Uspořádejte pracovní prostor – odstraňte vše, co by mohlo dítě při učení rozptylovat. Nemělo by mít zapnutý počítač ani rádio nebo televizi.

Úkoly neodkládejte do pozdních večerních hodin, pracujte s ním v přibližně stejnou dobu – je – li dítě unavené, problém se tím ještě zhoršuje.

V rámci domácí přípravy dítě naučte i určitému systému v ukládání pomůcek do školní aktovky (co kam patří) a veďte je ke kontrole školní aktovky ještě ráno před odchodem do školy – nejprve společně, postupně by to dítě mělo zvládnout samo.

Informujte o problémech dítěte učitele.

Za snahu dítě hodně chvalte, potřebuje se cítit úspěšně.

Při přípravě na vyučování buďte vždy přítomni – upoutáte unikající pozornost dítěte, určujete postup práce a přitom jej učíte určitému systému a řádu při této práci.

Využívejte multisenzoriálního přístupu (zapojení co nejvíce smyslů), tj.   písmena spojená s obrázky, měkké a tvrdé kostky pro rozlišení měkkých a tvrdých slabik, vyjádření gramatických pravidel reliéfními obrázky. Dítě se tak poznatek snadněji zapamatuje a i pohotověji vybaví.

Umožněte dítěti změnu pracovní polohy – může si kleknout na židli, stoupnout si, některé úkoly se dají plnit i vsedě nebo vleže na koberci.

Tolerujte neúhledné písmo, nedostatky v kresebném projevu a často i neobratnost při pohybových hrách – tyto děti často trpí poruchami motoriky (jemné i hrubé).

Využívejte pomůcky pro organizaci času a prostoru – barevné obaly pro různé předměty, lepící papírky označující domácí úkoly, zvýrazňovače. Naučte děti tyto pomůcky správně používat.

 

Tipy a triky pro efektivní učení

Podmínkou úspěšného učení je pochopení učební látky. Výzkumně bylo prokázáno, že se lépe pamatuje látka, jejíž smysl chápeme, než to, co se učíme pouze mechanicky.

Doporučená optimální doba věnovaná denně domácí přípravě:

 • 1. - 3. ročník ZŠ: 10 - 30 minut
 • 4. - 5. ročník ZŠ: 30 - 45 minut


Práce s textem:

 • Na počátku rychlé a zběžné přelétnutí textu, díky kterému si všimneme nejdůležitějších témat a způsobů, kterými jsou uspořádány.
 • V této části bychom si měli položit několik základních otázek, které se vztahují k problematice narychlo přečteného textu.
 • V této fázi se jedná o pečlivé čtení, při němž je nutné zaměřit se na klíčové myšlenky.
 • Navazuje fáze, kdy je vhodné si naučenou látku opakovat, a to nejlépe nahlas, nyní zjistíme, zda jsme vůbec schopni nastudované informace převést do mluveného slova a zda-li jsme se již něco naučili.
 • V poslední fázi je nutné otestovat, zda rozumíme nejrůznějším souvislostem a propojování faktů, pokud ano, bylo učení efektivní, pokud však ne, nastala někde chyba a bude vhodné průběh uvedené metody zopakovat nebo využít metodu jinou.


Využívání grafiky:

 • Někteří lidé mají grafickou představivost. V praxi to znamená, že si dokážou lépe zapamatovat věci, které jsou jakkoli vizuálně zajímavé. V takových případech lze doporučit snažit se co nejvíce graficky upravovat informace a skutečnosti. Je tedy vhodné vždy barevně potrhovat nadpisy a jinak graficky znázorňovat důležité pasáže studovaných informací.


Memotechnické pomůcky:

 • Spojení snadno zapamatovatelného s obtížně zapamatovatelným, např.: Ivan Vede Xenii Lesní Cestou Do Mlýna = římské číslice (I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000).


Využití rýmů a rytmizace:

 • BeFeLeMe, Pes Se VeZe (b, f, l, m, p, s, v, z – obojetné souhlásky)
 • Hy chy ky ry dy ty ny (h, ch, k, r, d, t, n – tvrdé souhlásky)


Vytvoření učebních kartiček:

 • Kartiček, na nichž máme důležité údaje (např. na jednu stranu kartičky si napíšeme letopočet, na druhou stranu událost související s tímto letopočtem, otočením kartičky si vždy ověříme, zda-li si daný fakt pamatujeme, kartičky můžeme postupně odkládat podle toho, zda jsme si informaci na ní již zapamatovali nebo ne).


Pět pravidel pro učení slovíček:

 1. Učte se slovíčka všemi smysly (říkejte si je nahlas, pište si je, kreslete si k nim obrázky apod.)
 2. Učte se každý den nanejvýš 7 slovíček najednou, jestliže se musíte naučit více slovíček, rozdělte si je do skupin po šesti až sedmi
 3. Mezi každou skupinou si udělejte dvacetiminutovou přestávku
 4. Naučte se každý den 7 slovíček (mimo víkendy a prázdniny), tímto způsobem si rozšíříte základní slovní zásobu asi o 1400 slovíček za rok
 5. Neučte se nová slovíčka po jiném cizím jazyce, hrozilo by nebezpečí, že je budete zaměňovat

 

Jak se správně učit

Základní vnější podmínky: 

 • Učit se na tomtéž místě, mít pohodlnou židli, dostatek světla   z levé strany (u leváka opačně), pořádek na pracovní ploše, pomůcky v dosahu, teplota kolem 20° C, místnost pravidelně větraná, pravidelné přestávky (buď častější a krátké podobně jako ve škole nebo jedna delší).


Denní výkonnost:

 • Po obědě – minimální, dopolední maximum kolem 9. hodiny, odpolední maximum mezi 15. -17. hod.


Nic si nepamatuji:

 • ŠPATNÁ PAMĚŤ NEEXISTUJE, musíme se jen naučit využívat její kapacitu (tréninkem) a nepodstatné zapomínat. Neuč se mechanicky slovo od slova, ale v logických souvislostech; uč se po malých dávkách a opakovaně, hodinu před spaním si zopakuj důležité věci (body).


Chceš si něco zapamatovat nebo si na něco vzpomenout a nedaří se ti to? Možné příčiny: 

 • Chceš se naučit příliš mnoho najednou, učíš se bez přestávek, učíš se podobné předměty za sebou (např. jazyky), děláš dvě věci souběžně (např. učíš se slovíčka a posloucháš rádio s mluveným slovem).


Jak si pamatovat dobře a dlouho:

 • Při prvním setkání s učivem zapojuješ smyslovou paměť - ta trvá jen několik minut
 • Při prvním opakování zapojíš krátkodobou paměť – ta trvá jen několik hodin (je zrádná, co se rychle naučíš, také rychle zapomeneš)
 • Teprve dalším opakováním se zapojuje dlouhodobá paměť – ta má téměř neohraničenou schopnost příjmu a dlouhodobou schopnost uchování


Mentální hygiena:

 • Pravidelně a dostatečně dlouho spi, nevynechávej snídani; zdravě, přiměřeně a pravidelně jez, nauč se aktivně odpočívat (sport, turistika, tanec…).


Nedoporučuje se:

 • Učit se vleže, poslech hudby prokládané mluveným slovem (poslech tiché hudby rušit nemusí), učit se nárazově ve stresu, učit se jedno a to samé pořád dokola ze strachu z neúspěchu.


K organizaci učení:

 • Uč se zhruba ve stejnou dobu, začínej předmětem, který máš nejraději. Odměňuj se za splněné dílčí úkoly (např. -  až se naučím slovíčka z AJ, udělám si přestávku a pustím si nějakou hezkou hudbu).


Práce s novým textem:

 • Nejdříve text zrakem přelétni (nadpisy, zvýrazněné věty)
 • Pak důkladně 1-2x přečti; rozděl si text na to, co je jasné, známé a na těžké, neznámé
 • Pak se zaměř na aktivní čtení s podtrháváním nebo tvořením poznámek
 • Pokus se aktivně text v heslech zapamatovat
 • Vyzkoušej si polohlasné učení, lépe se soustředíš


Překlad z cizího jazyka:

 • Nezačínej otrocky překládat větu po větě a slovíčko po slovíčku
 • Nejprve přečti celý text a pokus se pochopit smysl
 • Smysl jedné věty je pak možno odhadnout mnohem snadněji, když už známe smysl celého textu


Obecná doporučení: 

 • Uč se různými metodami a zapoj co nejvíce smyslů (zrak, sluch, hmat), piš si opakovaně hlavní body, potrhávej si klíčová slova, kresli si obrázky, používej zvýrazňovače.


Smiř se s tím, že nikdy nebudeš umět všechno na 100 %.