Obecné informace

Jedná se o plnění povinné školní docházky na základní škole bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na prvním stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 školského zákona.

Škola garantuje, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou a organizační pomoc při vzdělávání.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka, s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje pouze ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky.


Podání žádosti o povolení individuálního vzdělávání

Zákonný zástupce žáka podává žádost řediteli školy. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí:

 • Pokud jsou pro toto vzdělávání dány závažné důvody
 • Pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka
 • Pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou
 • Pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, doložila vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra)
 • Pokud jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má žák vzdělávat

Žádost o povolení individuálního vzdělávání je ke stažení ve formátu PDF níže.


Přezkoušení a hodnocení žáka

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí školního roku zkoušky z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Přezkoušení má dvě části:

 • Osobní přezkoušení z hlavních předmětů - kombinace ústní a písemné zkoušky
 • Portfoliové hodnocení - rozhovor nad předloženými materiály s doplňujícími otázkami

Termíny přezkoušení stanoví škola. Na hodnocení přinese zákonný zástupce (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.


Zrušení povolení individuálního vzdělávání

Ředitel školy individuální vzdělávání zruší:

 • Pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka
 • Pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem
 • Pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl
 • Na žádost zákonného zástupce žáka

Soubory ke stažení