Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

 

Individuální vzdělávání

 

Jedná se o plnění povinné školní docházky na základní škole bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy. Podmínky pro povolení, průběh a zrušení individuálního vzdělávání na prvním stupni základní školy, včetně hodnocení individuálně vzdělávaných žáků jsou stanoveny v § 41 školského zákona.

Škola garantuje, že žáci budou vzděláváni v souladu se standardem základního vzdělávání platným v ČR, je zodpovědná za to, že poskytne rodičům metodickou    a organizační pomoc při vzdělávání.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním hradí zákonný zástupce žáka,              s výjimkou učebnic a základních školních potřeb.

O povolení individuálního vzdělávání rozhoduje pouze ředitel školy, kam je žák přijat k plnění povinné školní docházky.

 

Podání žádosti o povolení individuálního vzdělávání

Zákonný zástupce žáka podává žádost řediteli školy. Ředitel školy individuální vzdělávání povolí:

 • pokud jsou pro toto vzdělávání dány závažné důvody

 • pokud jsou zajištěny dostatečné podmínky pro individuální vzdělávání, zejména podmínky materiální a ochrany zdraví žáka

 • pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň                          střední vzdělání s maturitní zkouškou

 • pokud osoba, která bude žáka vzdělávat, doložila vyjádření školského poradenského zařízení (tj. pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra)

 • pokud jsou zajištěny vhodné učebnice a učební texty, podle nichž se má        žák vzdělávat

Žádost o povolení individuálního vzdělávání  - ke stažení ve formátu PDF

 

Přezkoušení a hodnocení žáka

Individuálně vzdělávaný žák koná za každé pololetí školního roku zkoušky                z příslušného učiva, a to ve škole, do níž byl přijat k plnění povinné školní docházky. Přezkoušení má dvě části:

 • osobní přezkoušení z hlavních předmětů - kombinace ústní a písemné 
                                                                           zkoušky    

 • portfoliové hodnocení -  (rozhovor nad předloženými materiály                                                               s doplňujícími otázkami)  
                                    

Termíny přezkoušení stanoví škola. Na hodnocení přinese zákonný zástupce (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.
 

Zrušení povolení individuálního vzdělávání

Ředitel školy individuální vzdělávání zruší:

 • pokud nejsou zajištěny dostatečné podmínky ke vzdělávání, zejména podmínky materiální, personální a ochrany zdraví žáka

 • pokud zákonný zástupce neplní podmínky individuálního vzdělávání stanovené školským zákonem

 • pokud žák na konci druhého pololetí příslušného školního roku neprospěl

 • na žádost zákonného zástupce žáka